Prime - PA20T2 - AM/FM Digital Tuner

  • Tuning range FM. 87.5 - 108 MHz AM. 522 - 1620 KHz
  • Sensitivity FM. 2uV (26dB S/N) AM. 30uV (20dB S/N)
  • Freq response 30Hz - 15KHz (+/- 3dB)
  • Distortion <1% li>
  • S/N >63dB (1mV,FM)
  • Output 500mV (0-1V adjustable)